به منظور کاهش هزینه های دولتی و بهبود فعالیت های سازمانی و بالا بردن کیفیت خدمات ارایه شده و کاهش خطرات رسیک ها در پروژه ها، چالش های جدیدی مطرح می شود که شرکت ها را به صرفه جویی در هزینه های بالا و تامین مالی برای پروژه ها از طریق برون سپاری به شرکت های خصوصی، به عنوان اولویت های مهم مدیران ارشد پروژه ها مطرح می کند. پروژه های ساخت و ساز مانند جاده، بزرگراه ،ساخت مدرسه ، فضای سبز و غیره از جمله پروژه های عمرانی هستند که در دنیا با استفاده از قراردادهای ppp به انجام رسیده و هر دو طرف قرارداد ( بخش دولتی و بخش خصوصی ) در جهت رسیدن به اهداف پروژه و منافع مالی خود از آن بهره می برند. بهبود ارتباطات، تامین مالی، سرمایه گذاری، برون سپاری، ساخت و اجرا و توسعه زیر ساخت ها از جمله مواردی هستند که می توان با مشارکت بین بخش عمومی و خصوصی به آن دست یافت.

کلیدواژه ها:

سرمايه گذاري، مشاركت بخش عمومي خصوصي، تامين مالي، هزينه، قرارداد