هشت بهشت ایرانیان

معرفی شرکت مهندسی و خدمات اقتصادی هشت بهشت ایرانیان

چشم انداز

شرکتی فعال در عرصه ملی و بین المللی در زمینه های سرمایه گذاری ، مشاوره مالی ، اقتصادی ، مهندسی و مدیریت پروژه های کلان شهری.

ماموریت

حضور موثر در بخش خصوصی ، فعال در عرصه اقتصادی بویژه حوزه مسکن و ساختمان و کمک به توسعه کشور از طریق تعریف پروژه های اقتصادی سودآور ورونق فضای کسب و کار.