توسعه‌ی شهرها و رشد روزافزون جمعیت، طیف گسترده‌ای از خدمات را می‌طلبد که در این زمینه بهره‌مندی از دانش تخصصی، افزایش اعتبارات و سرمایه‌گذاری برای انجام مطالعات تحقیقاتی و انتخاب مشاوران کارآمد می‌تواند راهبردی‌های اساسی جهت توسعه پایدار شهری را به دست دهد. از آن جا که شهرداری‌ها مسوول ارایه خدمات شهری در حوزه‌های مختلف مثل: معماری، کارهای ساختمانی، حمل‌ونقل، شهرسازی و ترافیک هستند؛ لذا برای رفع چالش‌های فراروی مدیریت شهری و پیشبرد اهداف این سازمان، جمع‌آوری اطلاعات آماری و انجام طرح‌های پژوهشی مطابق با اولویت‌های هر شهرداری ضروری به‌نظر می‌رسد. این مجموعه با تلاش شهرداری سبزوار و به‌منظور ایجاد تحولات بنیادی در ساختارها و تقویت ظرفیت شهرداری‌ها در به کارگیری مشارکت بخش خصوصی منتشر شده‌است؛ و در آن به برخی مفاد آیین‌نامه‌های مرتبط با تصویب طرح‌های مطالعاتی شهرداری‌ها اشاره شده‌است. افزون بر آن شرح مفصلی از عمده‌ترین خدمات شهرداری‌ها در کتاب بازگو می‌شود.